Nieuws

Met de migratie van DO112 is de bereikbaarheid van 112 via de Analoge Teksttelefoon (‘doventeksttelefoon’) komen te vervallen. Dit betekent dat het per 2 juni 2020 niet meer mogelijk is om met de analoge teksttelefoon te bellen naar 0800-8112 en voor niet-spoed het nummer 0900-1844. Alhoewel de analoge teksttelefoon niet meer kan worden aangeschaft, werd de dienst tot 2 juni nog wel ondersteund door de 112 alarmcentrale.

Voorafgaand aan de migratie is dit naar belangenverenigingen gecommuniceerd, ook is gewezen op de huidige wijze om 112 te bereiken: de Tolkcontact-app. De Website 112.nl is op deze ontwikkeling aangepast, raadzaam is om na te gaan of de communicatie over de bereikbaarheid van 112 via de eigen communicatiekanalen hiermee nog steeds overeen komt. De komende tijd zal met belangenverenigingen worden afgestemd over de wijze van communicatie over de nieuwe ontwikkelingen, zoals eSMS en de 112-APP, die met DO112 gefaseerd beschikbaar worden.

Op 7 juli 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorgvoorzieningen als hamerstuk afgedaan. In dit bericht nemen we je in het historisch overzicht mee in het proces van de afgelopen jaren dat uiteindelijk in de Wet Ambulancezorgvoorzieningen heeft geresulteerd. Aansluitend zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wet in dit bericht geschetst, evenals het vervolg in de komende maanden in de vorm van het Besluit en de Regeling Ambulancezorgvoorzieningen die nog in voorbereiding zijn.

Historisch overzicht

De Wet Ambulancezorgvoorzieningen kent een lange aanloop, die in 1962 begon bij een groot treinongeluk bij Harmelen waarbij bleek dat het ambulancevervoer niet goed georganiseerd was.

Wet Ambulancevervoer

In 1971 is de Wet Ambulancevervoer vastgesteld en gefaseerd in werking getreden. Deze wet regelde de inrichting van veertig CPA’s, Centrale Posten Ambulancezorg, die de zorg moesten coördineren. De provincies waren verantwoordelijk voor de spreiding en capaciteit van ambulances en er werden eisen gesteld aan personeel en materieel.

‘Met zorg verbonden’

In 1997 hebben de ministers Borst (VWS) en Dijkstal (BZK) de nota ‘Met zorg verbonden’ gepresenteerd. Deze nota heeft betrekking op de spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen en in het bijzonder de ambulancezorg en de traumazorg. ‘Met zorg verbonden’ introduceert onder andere de organisatie RAV (Regionale Ambulancevoorziening) als gewenste toekomstige organisatiestructuur.

Wet Ambulancezorg

Onder verantwoordelijkheid van minister Hoogervorst van VWS is in 2004 de Wet Ambulancezorg naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer behandelde het wetsvoorstel in maart 2006 en heeft het toen aangenomen. Een van de belangrijkste amendementen was dat er geen sprake meer zou zijn van aanbesteding maar van vergunningverlening.

De behandeling van de wet ligt vervolgens geruime tijd stil. De Eerste Kamer heeft een aantal keren vragen gesteld aan minister Klink van VWS. Eind 2008 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel en neemt het op 2 december zonder stemming aan.

(Eerste Kamer dossier 29.835: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/29835_wet_ambulancezorg)

Tijdelijke wet ambulancezorg

De uitwerking van de wet in een ministeriële regeling en een besluit, om onder andere de procedure van vergunningverlening te regelen, kost veel tijd en stuit op Europeesrechtelijke bezwaren. In augustus 2011 dient minister Schippers van VWS daarom een nieuw wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, de Tijdelijke wet ambulancezorg. Een wet met een looptijd van vijf jaar, die regelt dat aanbieders van ambulancezorg een aanwijzing krijgen van de minister van VWS voor het verlenen van ambulancezorg.

Op 12 maart 2012 heeft de Tweede Kamer de Tijdelijke wet ambulancezorg aangenomen, op 24 april 2012 deed de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk af. De Wet Ambulancezorg is nooit in werking getreden en kwam te vervallen bij de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) op 1 januari 2013.

Met de inwerkingtreding van de Twaz:

 • zijn RAV’s als enige rechtspersoon verantwoordelijk voor de ambulancezorg in hun verzorgingsgebied, de RAV-regio;
 • is de RAV verantwoordelijk voor de instandhouding van een meldkamer en het verlenen van ambulancezorg;
 • is de RAV een zorginstelling conform de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en daarmee aanspreekbaar op:
 • beschikbaarheid en bereikbaarheid,
 • professionele, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg en
 • patiëntenparticipatie en goed bestuur.

Met de tijdelijkheid van de Twaz werd beoogd om gedurende de vijf jaar looptijd tot structurele wetgeving voor de ambulancezorg te komen op een manier die recht doet aan de uitgangspunten die met het parlement zijn besproken én die past binnen de Europese wet- en regelgeving.

(Eerste Kamer dossier 35.854: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32854_tijdelijke_wet_ambulancezorg)

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Begin 2016 gaf minister Schippers van VWS bij de Tweede Kamer aan voornemens te zijn de Tijdelijke wet ambulancezorg te verlengen. De reden is dat er nog te veel onzekerheden zijn over de inrichting van de keten van acute zorg en de rol die zorgverzekeraars daarbij kunnen vervullen en over de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering op de meldkamers.

Het wetsvoorstel tot Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg is op 30 mei 2017 door de Tweede Kamer aangenomen, minister Van Rijn was op dat moment minister van VWS, en op 10 oktober 2017 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De Twaz is hiermee met een periode van maximaal drie jaar tot uiterlijk 1 januari 2021 verlengd.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt het begrip ambulancezorg te verhelderen.

(Eerste Kamer dossier 34.623: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32854_tijdelijke_wet_ambulancezorg)

Wet ambulancezorgvoorzieningen

Vlak voor de zomer van 2019 heeft minister Bruins, minister voor Medische Zaken en Sport, in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de toekomstige wetgeving voor de ambulancesector geschetst. In het najaar van 2019 heeft het ministerie van VWS de eerste conceptwetteksten met betrokken gedeeld en besproken. Dit heeft geresulteerd in een voorstel Wet Ambulancevoorzieningen, dat op 26 mei 2020 bij de Tweede Kamer is ingediend.

De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2020 het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen, de Eerste Kamer heeft de Wet ambulancezorgvoorzieningen op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan.

(Eerste Kamer dossier 35.471: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35471_wet)

De Wet ambulancezorgvoorzieningen

De Wet ambulancezorgvoorzieningen biedt zekerheid over ambulancevoorzieningen in de toekomst en waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de ambulancevoorzieningen.

Net als in de huidige situatie is er per veiligheidsregio één aanbieder. Deze heeft het alleenrecht én de plicht om in de veiligheidsregio ambulancezorg te leveren. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en vervult de inkooprol in de gehele acute zorg. De rollen van ambulancevoorziening en zorgverzekeraar samen borgen de continuïteit van de ambulancezorg als onderdeel van de keten van acute zorg.

De huidige aanbieders van ambulancezorg hebben krachtens artikel 6 van de Twaz een aanwijzing voor het verlenen van ambulancezorg. Als de Wet ambulancezorgvoorzieningen in werking is getreden behouden deze aanwijzingen hun geldigheid. Met andere woorden, de huidige aanwijzing wordt (stilzwijgend) verlengd.

Met het oog op de continuïteit van de ambulancezorg wordt ook de inkoop van ambulancezorg door zorgverzekeraars in representatie voortgezet. Dat betekent dat de twee grootste zorgverzekeraars in de regio namens alle zorgverzekeraars inkopen.

De regering is van oordeel dat de ambulancezorg in Nederland aangemerkt kan worden als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Het gevolg hiervan is dat de bepalingen met betrekking tot het vrij verkeer uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) niet van toepassing zijn.

Vervolg

Besluit ambulancezorgvoorzieningen

Het ministerie heeft een Besluit ambulancezorgvoorzieningen in voorbereiding. Dit besluit regelt:

 • het terugontvangen van informatie over de patiënt van de SEH door de RAV met het oog op kwaliteitsbewaking, -bevordering en -verbetering binnen de ambulancezorg
 • wijzigingen in andere wetgeving als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen, waaronder:
 • het Besluit Beschikbaarheidsbijdrage WNG (bekostiging vervoer per ambulancehelikopter vanaf de Waddeneilanden)
 • het Besluit Personenvervoer 2000
 • het Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer WMG
 • het Besluit Wmcz 2018
 • het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
 • het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 • het Uitvoeringsbesluit WTZi

Het ministerie streeft ernaar het Besluit aan het einde van de zomervakantie voor te leggen aan de Raad van State.

Ministeriële regeling

Op 2 juli 2020 is de ministeriële regeling in internetconsultatie gegaan, deze sluit op 15 september 2020. Het ministerie van VWS heeft hierbij de volgende vragen voorgelegd, ingegeven door de discussie in de Kamer en het veld:

 1. Acht u de kwaliteit en beschikbaarheid van de ambulancezorg met deze regeling en de kwaliteitskaders van de sector voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
 2. Acht u met de in artikel 7 beschreven zorgdifferentiatie en de kwaliteitskaders van de sector de kwaliteit en beschikbaarheid van ambulancezorg voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
 3. Zitten er voldoende stimulansen in de regeling en de kwaliteitskaders van de sector voor innovatie en doelmatigheid? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
 4. Heeft u andere suggesties bij de regeling?
 5. Heeft u overige opmerkingen naar aanleiding van de regeling?

Na verwerking van de resultaten van de consultatie stuurt het ministerie van VWS de regeling naar de Eerste en de Tweede Kamer.

 

Het gezamenlijke jaarverslag 2019 van de RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek is verschenen. 2019 was een jaar vol ontwikkelingen. Zo werd begin van het jaar het nieuwe hoofdkantoor met ambulancepost betrokken in Hilversum met comfortabele ruimtes voor het ambulancepersoneel en voldoende plek voor de voltallige staf van beide RAV’s. Een andere mijlpaal was het behalen van de 95% norm door beide RAV’s. Meer dan 95% van de spoedritten (A1) was binnen 15 minuten ter plaatse na melding!

Voor het volledige jaarverslag zie:

Jaarverslag 2019 RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland

Foto ambulancepost en hoofdkantoor Hilversum: William Moore

Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken sinds december 2019 officieel samen. Nog geen drie maanden later wordt deze samenwerking tijdens de coronacrisis meteen op de proef gesteld. De documentaire ‘De lakmoesproef- hoe het coronavirus twee veiligheidsregio’s samensmeedt’ laat zien hoe hulpdiensten van twee veiligheidsregio’s optrekken in een crisis die in niets te vergelijken is met voorgaande incidenten en crises.

Voor deze documentaire zijn eind april opnames gemaakt bij de ambulancepost in Hilversum en is ambulanceverpleegkundige Herman van der Klok geïnterviewd.

 

 

Ook als ambulancedienst hebben wij te maken met het nieuwe Corona-virus. Wij hebben hier ons zo goed mogelijk op voorbereid. We volgen de landelijke protocollen en waar nodig wordt gebruik gemaakt van beschermende kleding en middelen. Ook houden we de actuele ontwikkelingen in het oog en volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Vragen over Corona?

Wilt u meer weten over Corona? Kijkt u dan op de website van het RIVM of bel het landelijke informatienummer 0800-1351 (08.00-20.00 uur).

Vanaf woensdag 4 december 12.00 uur worden ook brandweereenheden gealarmeerd voor het bieden van hulp bij reanimatie. Brandweer Gooi en Vechtstreek heeft een fijnmazig netwerk van kazernes en honderden opgeleide medewerkers die weten hoe te handelen bij een reanimatie. Ze kunnen snel vanuit de kazerne met een AED-apparaat ter plaatse zijn en zo de hulp aan het slachtoffer alvast opstarten in afwachting van de ambulance. Immers: elke seconde telt!

Joop Huizing, hoofd vrijwilligers bij Brandweer Gooi en Vechtstreek en projectleider AED: “Het was al langer een wens van beide organisaties om intensiever te gaan samenwerken op dit gebied en we sluiten zo ook mooi aan op de werkprocessen in Veiligheidsregio Flevoland waarmee we sinds woensdag 4 december een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Aangezien onze brandweermensen al opgeleid zijn en in het opleidingsprogramma ook aandacht wordt besteed aan ‘levensreddende handelingen’ is er geen apart opleidingstraject nodig en kunnen we nu al meteen beginnen met deze aanvullende hulpverlening!”

Ook René Ton, Directeur Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek is blij met deze samenwerking: “Als ambulancedienst hebben we af en toe een langere aanrijtijd dus het is een goede zaak dat de brandweer ook zo snel mogelijk uitrukt. Als zij eerder ter plaatse zijn, kunnen zij al direct hulp bieden in afwachting van onze komst. Zodra onze ambulance gearriveerd is, neemt de verpleegkundige de reanimatie over en zorgt voor verder medische hulp.”

Al met al een goede zaak dat er samengewerkt wordt want zo krijgen de inwoners van onze regio de snelst mogelijk hulp en wordt onze regio weer een stukje veiliger!

Wij zijn op zoek naar:

 Ambulanceverpleegkundigen m/v (of verpleegkundigen die daarvoor opgeleid willen worden)

Ambulanceverpleegkundige is een dynamische, afwisselende, uitdagende en dankbare functie. Geen dag is hetzelfde. Je kunt in de hele regio ingezet worden voor alle onderdelen van de hulpverlening. Samen met de ambulancechauffeur vorm je een hecht team.

Wat ga je doen?

 • het verrichten van zowel spoed- als besteld vervoer
 • behandeling, stabilisering en bewaking van ongeval- en acuut zieke patiënten ter plaatse en tijdens vervoer
 • begeleiden van patiënten en hun familie ter plaatse en tijdens het vervoer
 • zorgdragen voor volledige en adequate invulling van het elektronisch ritformulier en overige administratie
 • op juiste wijze onderhouden van de materialen
 • uitvoeren van diverse extra taken binnen de reguliere/dagelijkse bedrijfsvoering
 • samenwerken met gedreven, enthousiaste en betrokken collega’s

Wat neem je mee en wat zijn jouw kwaliteiten?

 • diploma A-verpleegkundige of diploma verpleegkundige (niveau 4/5)
 • geldige BIG-registratie, aangevuld met een CZO-erkende opleiding: IC, Anesthesie of SEH
 • ruime werkervaring is een pre
 • diploma ambulanceverpleegkundige of de bereidheid om deze opleiding te volgen
 • bewust zijn van de ontwikkelingen die er zijn binnen en buiten onze organisatie
 • woonachtig in de regio (of binnen 30 minuten op de werkplek kunnen zijn) is een pre
 • overleggen van een bewijs van vaccinaties (Hepatitis B, titerbepaling en DTP) of je bent bereid de voor de functie benodigde vaccinaties vóór indiensttreding te ontvangen

Wat bieden wij

 • een jaarcontract met bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling in dienst van de Regio Gooi en Vechtstreek en je wordt verantwoordelijk gemaakt voor de werkzaamheden die horen bij de functie van ambulanceverpleegkundige
 • een salaris van minimaal € 2.336,00 en maximaal € 3.917,00 bruto per maand (functiegroep 50 of 55, afhankelijk van opleiding, kennis, ervaring en,op basis van 36 uur per week, exclusief onregelmatigheidstoeslag (salarispeil 1 januari 2019)
 • vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering beide van 8,33%
 • een bijdrage in de aanvullende zorgverzekering
 • en nog veel meer secundaire arbeidsvoorwaarden

Wie en wat zijn wij en waar kom je terecht?

Regio

De Regio is het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek “Voor inwoners en met gemeenten”. De Regio is een maatschappelijk bedrijf. Wij zijn er niet voor winst, maar we zorgen er samen voor dat de samenleving kan functioneren en leveren een bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de vitaliteit van de inwoners in onze streek”.

De Regio is een organisatie die talenten van medewerkers helpt ontwikkelen en stimuleert om uitdagingen aan te gaan en kansen te creëren en te grijpen. Een flexibele organisatie die volop in beweging is en waar van alles gebeurt.

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek verzorgt 24 uur per dag het ambulancevervoer en is onderdeel van de Regio. De RAV wordt gevormd door de meldkamer ambulancezorg in Naarden en de ambulancedienst.

De ambulancedienst heeft drie standplaatsen, in Hilversum, Blaricum en Weesp. De RAV verzorgt met 10 ambulances, 1 zorgambulance, 1 Rapid Responder Ambulance, een Rapid Responder Ambulance, een OvDG voertuig, een zorgambulance en 80 medewerkers het ambulancevervoer binnen Gooi en Vechtstreek.

De RAV Gooi en Vechtstreek werkt nauw samen met de RAV Flevoland en is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de inzet van mens en materiaal zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het kan voorkomen dat je ook incidenteel in Flevoland ingezet wordt.

Ik wil deze baan!

Schriftelijk reageren kan via de sollicitatiebutton op de website www.werkenvoorgooivechteem.nl

In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt een referentiecheck gedaan. Een medische aanstellingskeuring, een dag meerijden op de ambulance en het opvragen van een verklaring omtrent het gedrag maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Als je vragen hebt kun je contact opnemen met één van de operationeel managers: Peter Jurriaans via telefoonnummer 06-52578153 (ma-di-wo-do) of René van Dijk via telefoonnummer 06-21710374, (ma-di-do-vr).

Voor meer informatie bezoek onze websites www.ravgooi.nl en www.regiogv.nl en www.werkenvoorgooivechteem.nl

 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Patiënten die in september 2019 via onze RAV ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober en november dit jaar worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Nivel namens de RAV Gooi en Vechtstreek. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.  Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de RAV Gooi en Vechtstreek via info@ravgooi.nl. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek.

Het jaarverslag 2018 is verschenen. Dit is het eerste gezamenlijke jaarverslag van de RAV Flevoland en de RAV Gooi en Vechtstreek.

Enkele highlights uit ons jaarverslag:

Nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor
In 2018 werd hard gewerkt aan de bouw van het nieuwe kantoorgebouw en ambulancepost in Hilversum. De oude ambulancepost moest plaats maken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis Tergooi. Het nieuwe gebouw is aanmerkelijk ruimer dan het vorige pand en biedt ruimte aan de volledige staf van beide RAV’s. Begin 2019 is de RAV verhuisd naar het nieuwe pand.

Samenwerking RAV’s
Na jaren van voorbereidingen werd 2018 voor ons een oogstjaar. De samenwerking tussen de RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek kreeg zijn uiteindelijke vorm, met een complete integratie van staf en management.

Sluiting IJsselmeerziekenhuizen
Een belangrijke ontwikkeling waar de RAV zich mee geconfronteerd zag was de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad. In nauw overleg met de zorgverzekeraars werd de capaciteit verder uitgebreid en kwamen er drie 24-uurs-diensten en één zorgambulance bij. Door proactief te reageren en te anticiperen op de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis werd de patiëntenzorg zo goed mogelijk gecontinueerd.

Voor het volledige jaarverslag zie:

Jaarverslag 2018

Op vrijdag 10 mei is de nieuwe ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV op het terrein van Tergooi feestelijk geopend door burgemeester Pieter Broertjes. Met het doorknippen van het lint werden de garagedeuren geopend en kwamen de ambulances naar buiten met zwaailicht en sirene.

Samenwerking

De nieuwe ambulancepost ligt vlakbij de oude post, die plaats moest maken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis Tergooi. Het pand is ontworpen door architectenbureau Wiegerinck en is een stuk ruimer dan de oude post. Door de jaarlijks stijgende vraag naar ambulancezorg groeide het aantal werknemers en werd de post te klein. De extra ruimte is ook nodig vanwege het samenwerkingsverband dat de RAV Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2018 is aangegaan met de RAV Flevoland. Er is nu plek voor de volledige staf van beide RAV’s.

Het pand bestaat uit twee bouwlagen en biedt plaats aan 45 medewerkers en acht ambulances. Op de begane grond bevindt zich de ambulancepost met een kleedruimte, garage met wasplaats en een verblijfruimte voor de ambulancemedewerkers. Op de eerste verdieping is het kantoorgedeelte met een vergaderruimte, een instructielokaal en werkplekken voor de directie en de staf- en ondersteunende diensten.  Naast deze locatie beschikt de ambulancedienst over een post in Blaricum en een post in Weesp.